وقتی نبودی ..........

وقتی نبودی من دگر چیزی نبودم
                از عرش بر کنج زمین دلبسته بودم

حتی نشد آفتابی بر من بتابد
              گرمی این آفتاب هم انگار، از من ربودند

شب شد نیامد آشنایی
                روز شد نیامد هیچ ندایی

از یاری دستان یاران!
               انگار من جور دیگر مرده بودم

من آفتاب را از نوازش ندیدم
               آن آفتاب که  گرمی با تو بودن داشت

دیگر هوایی بر من، سرما نشسته
                 بوی نشاط و گرمی رویا نمیداد

ای یار دیروزم گریختی
              تا گوهری بر روی دستانم نشیند

اما ندانستی که افسوس!
            گوهر به روی دست من

آشفته حالی است!
                    در شب نشینی در نگاه خاطر من

روزی در این دستان خالی
                هم گوهرو هم گرمی و هم صفا بود

آن روز نگاه من در نگاهت یک گره بود
                 آن روز فقط دستان تو در دست من بود

/ 3 نظر / 15 بازدید
....

[گل][دلشکسته]

fatima

اما ندانستی که افسوس! گوهر به روی دست من[ناراحت]

اشکان

[شوخی]سلام گلی